Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
18.04.2019
W dniach 20-21.05.2019 r. w 22.BLT w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

 

 

 

Preferowani kandydaci z niżej wymienionymi uprawnieniami:
- wykształcenie średnie techniczne (np. mechanik pojazdów samochodowych itp.),
- prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „D”,
- uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych,
- uprawnienia w zakresie obsługi spycharko-ładowarki,
- uprawnienia w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjno – budowlanego,
- uprawnienia w zakresie obsługi równiarki i zgarniarki,
- kurs kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych poświadczone świadectwem kwalifikacyjnym.

Kwalifikacje w dniu 20-21.05.2019 r. obejmować będą:
- sprawdzian z wychowania fizycznego - hala sportowa 22.BLT Malbork,
- sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna o wojsku) - sala multimedialna 22.BLT Malbork,
- rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej.
Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:
- dowód osobisty,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),
- strój sportowy,
- środki piśmienne.

 

Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.)
- w terminie nieprzekraczalnym do dnia 10.05.2019 r. w sekcji personalnej 22.BLT.

 

Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 10.05.2019 r. ankiety oraz osoby, które w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji - brama główna 22.BLT w Malborku, ul. 17-go Marca 20 godz. 7.30

 

ANKIETA

 

Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.