Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
08.10.2019
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko referenta w sekcji zamówień publicznych.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
• prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
• przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• sporządzanie dokumentacji postępowań i ich archiwizacja,
• opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
• prowadzenie posiedzeń komisji przetargowych,
• udział w pracach komisji przetargowych,
• prowadzenie postępowań w wyniku wniesionych środków odwoławczych,
• przygotowywanie projektów pism,
• współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych i umów,
• prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie wewnętrznych procedur, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferujemy:
• zatrudnienie w stabilnej instytucji
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• rozwój zawodowy,
• benefity z Funduszu Socjalnego, możliwość korzystania z KKOP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, okresowe wyróżnienia dodatkową premią lub urlopem nagrodowym, możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP – 50%.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zamówienia publiczne, prawo, administracja, ekonomia, finanse),
• minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
• umiejętność sprawnej obsługi pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
• ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych,
• nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
• terminowość i rzetelność,
• odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w pracy,
• poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych,
• umiejętność podejmowania decyzji,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• umiejętność przekonywania,
• umiejętność poprawnego wnioskowania,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie:
• CV,
• listu motywacyjnego z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
do dnia 23 października 2019 roku na adres:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego
Kancelaria Jawna
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania 22. BLT
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną; o terminie rozmowy poinformujemy telefonicznie,
• złożonych dokumentów nie zwracamy; dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone,
• oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
• dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek
"OFERTA PRACY – REFERENT SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 )" oraz "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO).”

ZASTĘPCA DOWÓDCY
22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
/-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI