Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
14.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres Zadań:

 • realizacja zadań związanych z ochroną środowiska wodno-gruntowego, substancjami kontrolowanymi;
 • prowadzenie nadzorów z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska: przedsięwzięć Związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz w Związku z realizacją umów w zakresie monitoringu gruntowo – wodnego;
 • przygotowanie dokumentacji będącej podstawą do dokonania rozliczeń finansowych Z firmami z tytułu świadczonych usług w zakresie utrzymania terenów zielonych;
 • weryfikacja zgłoszonych potrzeb prac pielęgnacyjnych, wycinki drzew i krzewów;
 • Przygotowywanie niezbędnych danych, celem uzyskania decyzji na usuwanie drzew i krzewów;


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w dziedzinie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska;
 • Doświadczenie na stanowisku Związanym z ochroną środowiska;
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska tj. Ustawy prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy Prawo wodne, Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.
 • Umiejętności praktyczne: obsługa programów komputerowych w zakresie arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu, weryfikacja informacji i przygotowywanie analiz;
 • Umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy, odpowiedzialność, niekaralność, dyspozycyjność;


Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony;
 • Możliwość rozwoju i nabywania nowych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą;

 • CV oraz list motywacyjny z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)";
 • Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 27 września 2017r.


Na Adres:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Marca 20
82 - 200 Malbork

Dodatkowe informacje:

 • Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalnej;
 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną;
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;