Strona Główna BIP Strona Główna
Historia, tradycje

Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Nr PF-153 z dnia 28 listopada 2000r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej, na bazie 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z dniem 01.01.2001r została sformowana w Malborku 22 Baza Lotnicza. W wyniku szeregu działań kadry oraz środowiska cywilnego wystąpiono z wnioskiem o ustanowienie święta jednostki, wprowadzenia do użytku odznaki pamiątkowej oraz nadania jednostce sztandaru.


Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 121/MON z dnia 8 maja 2002 r. ustanowił doroczne święto jednostki na dzień 22 kwietnia.

Data ta związana była z tradycjami organizowania święta przez 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego i uznano że najbardziej słusznym rozwiązaniem będzie obchodzenie święta bazy wraz ze świętem eskadry w tym samym dniu.


Wyróżnikiem dla żołnierzy stało się wprowadzenie do użytku Decyzją nr 200/MON z dnia 16 lipca 2002 r. i nadanie wyróżniającej kadrze przez Dowódcę Bazy odznaki pamiątkowej. Odznaka została zaprojektowana z inicjatywy kadry.

Odznakę zaprojektowano w kształcie koła zwieńczonego elementami łopat turbiny silnika lotniczego, które nawiązują do inżynieryjno - logistycznego charakteru jednostki. W połowie odznaki rysuje się północna granica kraju, a w miejscu lokacji Malborka umiejscowiony jest herb miasta. W lewej górnej części umiejscowiono sylwetkę obsługiwanego samolotu MiG 21. Pomiędzy tymi elementami rozciąga się niebieski element, który jest tłem dla napisu 22 BLot. Do chwili obecnej nadano 200 numerowanych odznak. Symbol ten jest też szeroko wykorzystywany i eksponowany dla podkreślenia lotniczo logistycznego charakteru jednostki.


Rok 2001 to inicjatywa ufundowania oraz nadania sztandaru jednostce. Sztandar jest nie tylko najcenniejszym elementem symboliki w jednostce. Jego posiadanie nobilituje oraz podkreśla społeczną akceptację oraz rangę jednostki w regionie. Uroczystości nadania Sztandaru 22 BLot zorganizowano w dniu 27 kwietnia 2002 r.

W listopadzie 2006 r. z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Sztandar odznaczono Złotym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.W związku z powstaniem Malborskiego Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych oraz spotkaniem lotniczych pokoleń jakie miało miejsce w 2005 r. podjęto inicjatywę przejęcia przez Bazę tradycji po jednostkach lotniczych garnizonu malborskiego. W dniu 13.09.2005 r. wysłano wniosek do Ministra Obrony Narodowej o przejęcie tradycji 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskie-go przez 22 Bazę Lotniczą.


Baza ma swoje głębokie korzenie w historii 4 PDLM, chociażby z uwagi na personel techniczny, zabezpieczający i ubezpieczający, pamiętający jeszcze czasy jej istnienia.


W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, w okresie rozbudowy sił zbrojnych, powstała 9 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego, która w roku 1967 przyjęła nazwę 4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego oraz przejęła tradycje 4 Mieszanej Dywizji Lotniczej.


4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ze względu na miejsce stacjonowania, zadania bojowe, proces szkolenia, dobór kadr oraz sprzętu szkoleniowego i bojowego była poniekąd jednostką wzorcową dla innych jednostek lotnictwa.

Dywizja zajmowała szczególne miejsce w polskich siłach zbrojnych, której poprzedniczkami były jednostki bojowe 1 Polska Dywizja Lotnicza i 4 Mieszana Dywizja Lotnicza, walczące w czasie II wojny światowej. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dywizja była jedynym myśliwskim związkiem taktycznym, mogła prowadzić działania bojowe w strefie działania frontu.


W dniu 30.06.2006 r. Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję nr 264/MON w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 22 Bazę Lotniczą w Malborku.W wyniku jej ogłoszenia ustanowiono, że 22 BLot przejmuje i z honorem kultywuje tradycje jednostek wymienionych w decyzji.


1 stycznia 2011 r. to data kolejnej reorganizacji bazy. Powstaje 22. Baza Lotnictwa Taktycznego. Nowa struktura i wchłonięcie innych jednostek z malborskiego oraz elbląskiego garnizonu powodują ukazanie się nowej Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
DECYZJA Nr 166/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 maja 2011 r.


w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 22. Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego święta 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego


Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych - ustala się, co następuje:


1. 22. Baza Lotnictwa Taktycznego:


1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:


a) 4. eskadry lotniczej (1919);

b) 4. eskadry wywiadowczej "Toruńskiej" (1920);

c) 141. i 142. eskadry myśliwskiej 4. pułku lotniczego(1928-1939);

d) 306. dywizjonu myśliwskiego "Toruńskiego" (1940);

e) 1. Polskiej Dywizji Lotniczej (sierpień-październik 1944);

f) 4. Mieszanej Dywizji Lotniczej (1944-1945);

g) 1. Pomorskiej Mieszanej Dywizji Lotniczej (1945-1946);

h) 1. pułku lotnictwa myśliwskiego "Warszawa" (1943-1946);

i) 7. pułku lotnictwa bombowego (1950-1951);

j) 45. Ruchomych Warsztatów Remontu Lotniczego "PARM-5" (1952-1957);

k) 9. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952- 1967);

l) 29. pułku lotnictwa myśliwskiego (1952-1969);

m) 26. pułku lotnictwa myśliwskiego (1952- -1989);

n) 14. batalionu budowy lotnisk (1952-1999);

o) 41. pułku lotnictwa myśliwskiego (1952-2000);

p) 45. Polowych Warsztatów Lotniczych (1957- -1995);

q) 30. Ruchomych Warsztatów Naprawy Samochodów (1965-1992);

r) 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1985);

s) 13. batalionu radiotechnicznego (1968-1990);

t) 84. batalionu łączności (1968-1992);

u) 26. batalionu radiotechnicznego (1971-1995);

v) Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej (1978-1983);

w) 49. eskadry lotniczej (1979-1990);

x) Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1988);

y) 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi (1985-1991);

z) 14. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych (1999-2007);

aa) 14. batalionu remontu lotnisk (2007-2010);

ab) 41. eskadry lotnictwa taktycznego (2001- 2010);

ac) 22. Bazy Lotniczej (2001-2010).


2) Przejmuje sztandar rozformowanej 22. Bazy Lotniczej.


2. Ustanawia się doroczne święto 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 22 kwietnia.


3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu

do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. PiątasWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:
  • 9 grudnia 2003 r. - na terenie 22 Bazy Lotniczej w Malborku odbyła się szczególna uroczystość - ostatnie loty szkolne samolotów MiG-21 w Wojskach Lotniczych i Obrony Po-wietrznej. Symboliczne pożegnanie samolotów, które przez blisko 43 lata były podstawą naszej obrony powietrznej, zgromadziło wielu ludzi związanych niegdyś zarówno z tymi samolotami, jak i malborskim pułkiem. Ostatni lot szkolny wykonali dowódca 41 eskadry lotnictwa taktycznego ppłk pil. Jan Rajchel i dowódca 22 Bazy Lotniczej ppłk pil. Eugeniusz Gardas, na MiGu-21UM o numerze 9323 (samolot o numerze fabrycznym 516999323 został przyjęty na stan 26 września 1980 roku). Meldunek po locie przyjął obecny na uroczystości dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. pil. Zbigniew Bielewicz, po czym również dawni piloci 21 pożegnali się z samolotami, składając na skrzydle 9323 symboliczną wiązankę kwiatów. W Malborku pierwsze 21 pojawiły się w 1964, zastępując różne wersje Limów i MiGów-17, i zostały tam na prawie 40 lat. 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego używał samolotów w wersjach F-13, M, MF, bis oraz dwumiejscowych U i UM;
  • 7 czerwca 2005 r. - Oficjalne wdrożenie do służby i rozpoczęcie praktycznego szkolenia na nowym typie samolotu. Lot inauguracyjny na MiG-u 29UB wykonał ówczesny dowódca eskadry (dziś dowódca 22. Bazy Lotniczej) ppłk pil. Robert Dziadczykowski z dowódcą 1 elt ppłk pil. Stefanem Rutkowskim(dziś gen. bryg. Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Tak-tycznego w Świdwinie). Kadra Bazy zapoznawała się, dzięki kolegom z Mińska Mazowieckiego, z nowym typem samolotu - MiG-29. Szkolenie teoretyczne obejmowało po-czątkowo wykłady z budowy i eksploatacji samolotu MiG-29. Od lipca 2004 szkolenie praktyczne realizowała grupa techników. Malborskie MiGi-29 to egzemplarze pozyskane z Niemiec, dzięki umowie jaką w styczniu 2002 roku zawarli ministrowie obrony Niemiec i Polski. Samoloty zakupione za symboliczne 1 euro stacjonowały w bazie Laage i były eksploatowane przez JG 73 Steinhoff;
  • 24 kwietnia 2006 - w dniu dorocznego święta 22 Baza Lotniczej i 41 Eskadry Lotnictwa Taktycznego wizytę na malborskim lotnisku wojskowym złożył niedawno mianowany Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Franciszek Gągor;
  • 20 czerwca 2006 - wizyta angielskich pilotów, 100 osób obsługi technicznej oraz wspólne zabezpieczenie ćwiczenia "Lone Eider";
  • 11 lipca 2007 Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło złożył wizytę w 22 Bazie Lotniczej w Malborku. Wraz z ministrem w jednostkach wojskowych przebywali dowódca Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Andrzej Błasik oraz dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego ś.p. gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski.
  • 23 styczeń 2008 r. - katastrofa samolotu CASA C-295 pod Mirosławcem, w katastrofie ginie ś.p. ppłk Zbigniew Książek, zastępca dowódcy bazy;
  • Od 15 marca do 30 czerwca 2008 roku Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 2, w ramach 16. rotacji sił NATO w misji Air Policing, nadzorował przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. Kontyngent stacjonował w litewskiej bazie lotniczej Siauliai (Szawle). W skład kontyngentu weszło wielu żołnierzy z 22 Bazy Lotniczej;
  • 21.05.2009 r. - Wizyta Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha dotycząca perspektyw rozwoju garnizonu Malbork.